Menu
Základní škola a mateřská škola Konstantinovy Lázně
Základní škola
a mateřská škola Konstantinovy Lázně

Pohledy do historie lázeňské školy - 11 (2000 - 2016)

2000 – 2016 

České školství prochází od počátku 21. století významnou etapou přerodu, změn a s tím souvisejících reforem, nových zákonů a smrští navazujících vyhlášek. Ovšem  následky často nekoncepčních, nesmyslných, populistických a nedbale připravených reforem nesou na svých bedrech učitelé a další zaměstnanci škol,  a mají zásadní dopad i na lázeňskou školu.

První roky nového tisíciletí s sebou bohužel přinášejí postupný pokles počtu žáků (čtyři  třídy s pěti ročníky), o které se starají ředitelka Eliška Pubrdlová a dále Erika Hovorková, Hana Vrtělková a na částečný úvazek Anna Roučková. Alena Kaĺavská je v té době na mateřské dovolené a místo ní zaskakuje Marie Pavlasová. Škola je vybavena z programu „Indoš“1) ministerstva školství čtyřmi novými počítači (počítačový koutek byl vybudován v suterénu školy na chodbě před školní družinou, dnes je zde školní dílnička), radiátory v tělocvičně jsou opatřeny kryty ( tělocvična vznikla zrušením velké třídy v přízemí díky poklesu počtu žáků a alespoň částečně vyřešila přetrvávající  problémy s výukou tělesné výchovy). V následujících letech jsou především díky dotačním programům a grantům provedeny další opravy a úpravy uvnitř budovy i na školní zahradě, tak aby tyto prostory lépe sloužily potřebám žáků i učitelů a soudobým trendům (bezbariérový vstup a nové vstupní dveře, terénní úpravy, zahradní hrací prvky, pergola sloužící jako učebna v přírodě, osázení zahrady keři, rekonstrukce umýváren a toalet, nový nábytek do školní družiny, vybudování školních dílen a nové počítačové učebny s knihovnou v 1. patře).

Od července 2002 je ředitelkou školy  jmenována  Alena Kaĺavská a učitelský sbor se po odchodu Elišky Pubrdlové a Marie Pavlasové do důchodu (2005) na dlouhá léta stabilizuje ve složení E. Hovorková, H. Vrtělková, A. Kaĺavská. V roce 2007  vychovatelka školní družiny Jana Martinů odchází po 30 letech práce v lázeňské škole do důchodu a od září toho roku  nastupuje Drahomíra Havlíková, která na zkrácený úvazek rovněž  vypomáhá s výukou. Dva roky vyučoval ve škole jako učitel anglického jazyka (výuka angličtiny se stala povinnou v roce 2005) Petr Wenzl ze ZŠ Bezdružice (06/07,07/08) a jeden rok zde učila na částečný úvazek Ivana Kalistová ze sousední MŠ (výuka tělocviku a čtení 06/07).

I přesto, že do školy dojíždějí žáci ze širokého okolí, jejich počet dále klesá – od roku 2004/2005 je škola s 59 žáky jen trojtřídní a od roku 2007/08 do roku 2012/2013 dokonce pouze dvojtřídní. Kritický nedostatek žáků měla škola v roce 2011/2012 – pouhých 33, od té doby jejich počet opět pozvolna stoupá a ve školním roce 2015/2016 je škola se 46 žáky opět trojtřídní.

Od 1. ledna 2003 školy získávají právní subjektivitu, mění se na příspěvkové organizace2) a lázeňská škola od té doby nese oficiální název Základní škola Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace. To s sebou přináší sice určitou volnost při hospodaření s  finančními prostředky (krajskými a obecními), ale na druhou stranu i zodpovědnost za jejich správné využití a zúčtování (ekonomicky se škola  v podstatě stává podnikem, který je ovšem zcela závislý na výši příjmů přidělených ze státního rozpočtu podle počtu žáků). Služby spojené s účetní, personální a mzdovou agendou zajišťují škole externí pracovníci Drahomíra Kadlecová z Bezdružic a Jana Řiháková z Tachova.

Zapomenout také nesmíme na povozní zaměstnance školy – školníky a uklízečky, bez kterých by škola nevoněla a nesvítila čistotou. V poválečné historii obce se jich až do současnosti vystřídalo hned několik: Emílie Pubrdlová, pan Zahrádka, manželé Zvoníčkovi a Hanušovi, 1963/64 –  2001/2002 Erika Vránová, 2002/2003 - 2008/2009 Marie Dulovcová (2005/06 záskok Adéla Pešková), 2009/2010 – 2015 pedagogové, od ledna 2016 – Helena Čermáková.

Od 1. ledna 2005 vstupuje v platnost nový školský zákon3) a škola má povinnost vypracovat na základě rámcového vzdělávacího programu svůj školní vzdělávací program pro základní i zájmové vzdělávání. V lázeňské škole jsou to programy s motivačním názvem „Zvědavostí to začíná“ a „Jaro, léto podzim, zima, v družině je vždy prima“, škola umožňuje individuální (domácí) vzdělávání, integraci žáků se specifickými poruchami učení i žáků – cizinců (v roce 2016 začal školu navštěvovat žák vietnamské národnosti), výuka je kromě jiného zaměřena na rozvoj klíčových dovedností a praktické využití získaných poznatků v běžném životě, žákům pomáhají při výuce asistenti pedagoga.

Škola se postupně profiluje jako škola se zaměřením na environmentální výchovu. V roce 2016 získává mezinárodní titul „Ekoškola“ - hlavním cílem tohoto mezinárodního programu je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Vize lázeňské školy „budovat kvalitní školu s kvalitními vztahy“ je postavena na třech zásadách: pohoda prostředí, zdravé učení a otevřené partnerství, škola má vytvořenu strategii svého rozvoje do roku 2025.

Učitelé se každoročně vzdělávají v rámci plánovaného DVPP na seminářích, kurzech a studiem, které jsou zaměřeny dle potřeb školy, což vede k soustavnému zkvalitňování pedagogické práce ve škole a postupnému přechodu od frontální výuky k výuce kooperativní, činnostní, týmové, projektové a individualizované. Každý z pedagogů má svůj plán profesního rozvoje.

Nadále pokračuje organizace plaveckého výcviku nejprve v Tachově a od roku 2012 v bazénu Lázeňského domu Jirásek, pravidelně jsou žáci vzděláváni i v oblasti znalosti dopravní předpisů a značek v rámci celostátní akce BESIP. Škola zároveň postupně nabízí stále větší množství zájmových kroužků díky spolupráci s externími vedoucími, organizuje širokou škálu mimoškolních aktivit pro žáky a řadu akcí pro veřejnost. Od 90. let trvá spolupráce se ZUŠ Bezdružice – hra na hudební nástroje a hudební nauka, žáci dosahují úspěchu ve vědomostních, sportovních i zájmových soutěžích v okrese i kraji.

V listopadu 2005 byla zřízena tříčlenná školská rada, která se schází dle potřeby dvakrát až třikrát  ročně a schvaluje a připomínkuje důležité dokumenty školy, má rovněž možnost se vyjadřovat ke školnímu vzdělávacímu programu, strategickému plánování a všem aktivitám školy.

Rozvíjí se spolupráce s ostatními subjekty v obci (sbor dobrovolných hasičů, léčebné lázně, podnikatelé, spolky), je navázána spolupráce s Mikroregionem Konstantinolázeňsko a MAS Český Západ.

Každoročně se škola snaží získat další mimorozpočtové finanční prostředky z různých dotačních programů, má i své stálé dlouholeté sponzory a spolupracovníky. Pedagogové rovněž povinně zpracovávají řadu nezbytných plánů, řádů, koncepcí, výchovných programů, dokumentů, zpráv, výkazů a tabulek, jejichž počet rok od roku roste, ale o významu mnohých z nich by se dalo dlouze polemizovat.

Všechny důležité dokumenty, fotografie z akcí, plány a informace o činnosti školy jsou od roku 2009 zveřejněny na webových stránkách školy www.zskonstantinovylazne.cz, o aktivitách školy informujeme i prostřednictvím facebooku, příležitostně v regionálním tisku a máme svou stálou rubriku v místním Zpravodaji.

Věříme, že škola je a v budoucnu zůstane nedílnou součástí komunitního života v obci a společně s našimi žáky, spolupracovníky a přáteli školy oslavíme v roce 1926 sto let její existence.

  1. Indoš – Internet do škol - byl projekt realizovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, který měl za cíl zavést Internet do základních a středních škol. Projekt Internet do škol byl součástí zavádění ICT do vzdělávání.

  2. Příspěvková organizace  je právnickou osobou veřejného práva zřízenou k plnění úkolů ve veřejném zájmu. Příspěvkové organizace jsou veřejnoprávními neziskovými organizacemi, o jejich vzniku  vydává zřizovatel (obec, město) zřizovací listinu a také    jmenuje a odvolává jejího ředitele, rozhoduje o jeho odměňování, může  šetřit stížnosti směřující proti němu a provádět kontrolu hospodaření celé příspěvkové organizace.

  3. Zákon č.561/2004

Vysvětlivky zkratek:

  • BESIP – bezpečnost silničního provozu
  • DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • ICT – informační a komunikační technologie
  • ZUŠ – základní umělecká škola
  • MAS – místní akční skupina

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 25. 4. 2024
déšť se sněhem 7 °C -2 °C
déšť se sněhem, slabý západní vítr
vítrZ, 5.36m/s
tlak1009hPa
vlhkost80%
srážky0.57mm
sněžení1.76mm

Facebook

Facebook

Mohlo by Vás zajímat