Menu
Základní škola a mateřská škola Konstantinovy Lázně
Základní škola
a mateřská škola Konstantinovy Lázně

Vzdělávací činnost

Vzdělávací činnost

Integrovaný blok č. 1

Časový rozsah: přibližně 4 – 6 týdnů

A zase začínáme“

Cíl: Rozvíjení schopností dítěte navazovat vztahy k ostatním lidem, využívat vzdělávací aktivity k získávání informací pro pedagogickou diagnostiku jako východisko pro další nastavení vhodného způsobu vzdělávání.

Činnostní charakteristika:

Integrovaný blok je určen pro adaptační období a je zaměřen na seznámení se s prostředím školky, kamarády, učitelkami, zaměstnanci a začlenění nových dětí do kolektivu. Děti se seznamují s režimem, vytvářejí třídní pravidla a upevňují si hygienické a sebeobslužné návyky.

KOMPETENCE K UČENÍ

- klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

- učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU

- chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli ale, že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou , uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

- nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch ale také za snahu

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

- komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými

- průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá v komunikaci s okolím

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ

- uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

- spolupodílí se na společných rozhodnutích, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti

KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ

- učí se svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

- chápe, že se může o tom co udělá rozhodovat svobodně ale, že za své rozhodnutí také odpovídá

- chápe, že zájem o to, co se děje je přínosem a nízká aktivita, pohodlnost má své nepříznivé důsledky

 1. Dítě a jeho tělo

Dílčí cíle:

- uvědomění si vlastního těla

- rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

- vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Očekávané výstupy:

- zachovávat správné držení těla

- zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce…)

- zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji

 1. Dítě a jeho psychika

 1. Jazyk a řeč

Dílčí cíle:

- rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu

Očekávané výstupy:

- učit nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)

- utvořit jednoduchý rým

- sledovat očima zleva doprava

 1. Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

Dílčí cíle:

- vytváření základů pro práci s informacemi

Očekávané výstupy:

- záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

- postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

 1. Sebepojetí, city a vůle

Dílčí cíle:

- poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získávání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)

- získání schopností záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

Očekávané výstupy:

- odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory

- prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

 1. Dítě a ten druhý

Dílčí cíle:

- seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

- ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi a dospělými

Očekávané výstupy:

- navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat vhodným způsobem, respektovat ho

- chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)

 1. Dítě a společnost

Dílčí cíle:

- poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním pravidlům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí

Očekávané výstupy

- uplatňovat návyky v základních formách společenského chování, ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo, až když druhý domluví, požádat o slovo, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn…)

- porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých

- utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti)

- zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knihami…,)

 1. Dítě a svět

Dílčí cíle:

- seznámení s místem a prostředím, ve kterém žije a vytváření pozitivního vztahu k němu

Očekávané výstupy:

- orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí, v budově MŠ, v blízkém okolí

- rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádku a škod, upozornit na ně

Vzdělávací nabídka:

- manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty

- činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují

- jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu

- činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se na jeho tvorbě

- spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě

- artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti

- poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů

- konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání)

- činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem

- cvičení organizačních dovedností

- cvičení v projevování citů, v sebekontrole a sebeovládání

- činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních

- hry a situace, kdy se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých

- spontánní hra

- hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého

- hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému

- běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování

- aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy

- aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku a mravní hodnoty v jednání lidí

- aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci

- sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro děti zajímavé

- praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí

Integrovaný blok č. 2

Časový rozsah: přibližně 8 – 10 týdnů

Co přináší podzim“

Cíl: Citlivě si všímat změn v okolním prostředí a přírodě, podporovat rozvoj obsahové stránky řeči, radost z objevování a dozvídání se nových věcí

Činnostní charakteristika:

Integrovaný blok je zaměřen na pozorování změn v přírodě – charakteristické rysy podzimu, dozrávání a sklizeň ovoce a zeleniny, sběr přírodnin, sledování změn počasí. Budeme si také povídat, která zvířátka se na zimu ukládají k spánku, zahrajeme si pohybové hry motivované větrem a deštěm, procvičíme si jazýčky a zacvičíme si s papírovými dráčky. Z nasbíraných přírodnin vytvoříme výzdobu do školky. A čeká na nás dramatizace pohádky.

KOMPETENCE K UČENÍ

- učí se nejen spontánně ale i vědomě, soustředí se na činnost, zadanou práci dokončí, pracuje podle instrukcí, je schopno dosáhnout výsledků

- odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky, oceňuje výsledky druhých

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí

- řeší problémy, na které stačí, známé řeší samostatně, náročnější s pomocí dospělého

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

- dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady (prostředky řečové. výtvarné, hudební, dramatické)

- domlouvá se slovy i gesty

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ

- napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

- je schopno chápat, že lidé jsou různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem

KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ

- zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění

- dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

 1. Dítě a jeho tělo

Dílčí cíle:

- rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky, koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

Očekávané výstupy:

- zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně-hygienické a zdravotně-preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a o své osobní věci, oblékat se, svlékat se, obouvat se)

- rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se tak, aby v situacích, pro děti běžných a jemu známých, neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou i druhých

 1. Dítě a psychika

 1. Jazyk a řeč

Dílčí cíle:

- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

Očekávané výstupy:

- pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

- vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka, ptát se)

 1. Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

Dílčí cíle:

- posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování…)

Očekávané výstupy:

- poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

- chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, od, nad, u, vedle, mezi a pod…), elementární časové pojmy (teď, dnes, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru, rovině, částečně se orientovat i v čase

 1. Sebepojetí, city, vůle

Dílčí cíle:

- získávání relativní citové samostatnosti

- schopnosti řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

Očekávané výstupy:

- rozhodovat o svých činnostech

- respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti

- prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své efektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.)

 1. Dítě a ten druhý

Dílčí cíle:

- osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů k druhým lidem

- posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v MŠ)

Očekávané výstupy:

- porozumět běžným projevům vyjádření emocím a nálad

- přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství

- spolupracovat s ostatními

- dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití a chování doma, v MŠ, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla

 1. Dítě a společnost

Dílčí cíle:

- rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a všímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

Očekávané výstupy:

- začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti

- adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se rozhodnutím skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody

- chovat se zdvořile, přistupovat k druhým bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce, úsilí

- dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát férově

 1. Dítě a svět

Dílčí cíle:

- pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

- rozvoj schopnosti přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

Očekávané výstupy:

- zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i jednoduché praktické situace, které se doma i v MŠ opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, hřišti…)

- všímat si změn a dění v nejbližším okolí

- pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek, čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, chránit přírodu, živé tvory...)

Vzdělávací nabídka:

- smyslové a psychomotorické hry

- konstruktivní a grafické činnosti

- komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv

- přímé pozorování přírodních jevů v okolí dítěte

- námětové hry a činnosti

- aktivity podporující sbližování dětí

- hry podporující tvořivost, představivost a fantazii, činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, běžnými proměnami a vývojem, přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí

- cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště záporných emocí

- výlety do okolí (do přírody)

- sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné hry

- hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě se rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.

- tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a tříbení v kusu

- poučení o možných nebezpečných situacích dostupným způsobem (dopravní situace, manipulace s předměty, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté rostliny, houby, apod.), seznámení s nebezpečnými jevy a situacemi, využívání praktických ukázek

- pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník)

- využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte k seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice

Integrovaný blok č. 3

Časový rozsah: přibližně 5 týdnů

A už je tady zas předvánoční čas“

Cíl: Posilovat důležitost lidského prvku v komunikaci mezi lidmi a kontaktu s živým slovem a prohlubovat tak vzájemné emocionální vazby mezi všemi zúčastněnými tzn. dětmi, rodiči, zaměstnanci školy, učit děti podílet se na utváření společenské pohody v prostředí třídy, mateřské školy.

Činnostní charakteristika:

Integrovaný blok je zaměřen na získávání poznatků v souvislosti se změnou ročního období, na dodržování adventních zvyků, tradic a těšení se na nejkrásnější svátky roku. Předvánoční období prožijeme vyráběním dárečků, chystáním nejrůznějších překvapení, nácvikem básní, písní a tanečků na vystoupení. Popovídáme si o štědrosti a lakotě, o našich přáních, Ozdobíme si stromek, slavnostně si prostřeme, ochutnáme cukroví a poslechneme si a zazpíváme neznámější koledy. A potom už k nám přijde Ježíšek.

KOMPETENCE K UČENÍ

-učí se nejen spontánně ale i vědomě, soustředí se na činnost, zadanou práci dokončí, pracuje podle instrukcí, je schopno dosáhnout výsledků

- odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky, oceňuje výsledky druhých

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí

- řeší problémy, na které stačí, známé řeší samostatně, náročnější s pomocí dospělého

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

- dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady (prostředky řečové. výtvarné, hudební, dramatické) -domlouvá se slovy i gesty

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ

- napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

- je schopno chápat, že lidé jsou různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem

KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ

- zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění

- dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

 1. Dítě a jeho tělo

Dílčí cíle:

- osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

- rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

Očekávané výstupy:

- ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

- ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku zacházet s předměty denní potřeby, materiálem (např. tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, hudebními nástroji)

 1. Dítě a jeho psychika

 1. Jazyk a řeč

Dílčí cíle:

- rozvoj kultivovaného projevu

Očekávané výstupy:

- učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod. )

 1. Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

Dílčí cíle:

 • rozvoj paměti a pozornosti

   

Očekávané výstupy:

- zapamatovat si krátké texty

- vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových i dramatických) i ve slovních výpovědích k nim

 1. Sebepojetí, city, vůle

Dílčí cíle:

- rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

Očekávané výstupy:

- vyvíjet volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení

- těšit se z hezkých příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkáváním se s uměním

- zachycovat a vyjadřovat své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně-pohybovou či dramatickou improvizací)

 1. Dítě a ten druhý

Dílčí cíle:

- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností

Očekávané výstupy:

- vnímat, co si druhý přeje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě, ohleduplně, nabídnout pomoc…)

 1. Dítě a společnost

Dílčí cíle:

- vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

Očekávané výstupy:

- pochopit, že každý má ve společnosti (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat

- zachycovat skutečnost ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, různých materiálů)

- vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně-pohybových činností (zpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)

 1. Dítě a svět

Dílčí cíle:

- rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

Očekávané výstupy:

- mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka

Vzdělávací nabídka:

- činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí

- přednes, recitace, dramatizace, zpěv

- hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině

- činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem a přibližující dítěti časové i logické posloupnosti dějů a příběhů

- činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu

- estetické a tvůrčí aktivity ( slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a další

- kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách

- četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením

- setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo MŠ, návštěva kulturních akcí

- přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a tradic, kulturní programy apod.)

- činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce)

- praktické užívání technických hraček, přístrojů a dalších předmětů, se kterými se dítě běžně setkává

Integrovaný blok č. 4

Časový rozsah: přibližně 9 týdnů

Zima čaruje, sněhem kraluje“

Cíl: Posilovat samostatnost dětí při vyjadřování vlastních myšlenek prostřednictvím obohacujících zážitků v prostředí běžného života mateřské školy zaměřených na utváření kladného přístupu ke zdravému životnímu stylu.

Činnostní charakteristika:

Integrovaný blok je zaměřen na charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu, ledu a změny počasí. Děti získávají nové znalosti o lidském těle a jeho zdraví. Prostřednictvím zimních sportů jsou vedeny k poznání, že pohyb je pro nás důležitý.

Nezapomínáme na zvířátka v zimě, společně je s dětmi krmíme. Pokud k nám bude zima vstřícná a napadne sníh, využijeme školní zahradu ke stavění sněhuláků a přilehlý park k bobování.

V masopustním týdnu budeme pokračovat v nově založené tradici a projdeme obcí v maskách.

KOMPETENCE K UČENÍ

- má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různě možnosti a varianty (má vlastní originální nápady), vyžívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

- dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává ( knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ

- projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

- samostatně se rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ

- odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem

- dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní a společenské)

 1. Dítě a jeho tělo

Dílčí cíle:

- uvědomění si vlastního těla

- rozvoj a užívání všech smyslů

- osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

- rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

Očekávané výstupy:

- zachovávat správné držení těla

- zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci

- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat tóny, zvuky, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky)

- pojmenovat části těla, některé orgány, znát některé pojmy v užívání ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem

- koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

- vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynů

 1. Dítě a psychika

 1. Jazyk a řeč

Dílčí cíle:

- rozvoj jazykových dovedností (výslovnost, vyjadřování)

Očekávané výstupy:

- správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči

- sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech, poznat některá písmena, číslice, popř. slova

 1. Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

Dílčí cíle:

- rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, sebevyjádření, řešení problému)

- vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení

Očekávané výstupy:

- vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení

- vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehnout, všímat si (změněného, nového, chybějícího)

 1. Sebepojetí, city, vůle

Dílčí cíle:

- rozvoj schopnosti sebeovládání

- rozvoj schopnosti vytvářet citové vztahy

Očekávané výstupy:

- uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory

- ve známých a opakujících se situacích ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování

- vyjadřovat souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují, odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech

- zorganizovat hru

 1. Dítě a ten druhý

Dílčí cíle:

- vytváření prosociálních postojů, rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti

Očekávané výstupy:

- odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná

 1. Dítě a společnost

Dílčí cíle:

- rozvoj základní kulturně-společenských postojů, návyků a dovedností dítěte

Očekávané výstupy:

- vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení

- uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně a tím ohrožovat pohodu a bezpečí druhých

 1. Dítě a svět

Dílčí cíle:

- osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

- vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí a proměnách

Očekávané výstupy:

- porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se vyvíjí, pohybuje a proměňuje) a že s těmito změnami je třeba počítat, přizpůsobovat se běžně okolnostem doma i v MŠ

- vnímat, že svět je pozoruhodný, pestrý a různorodý (mít povědomí o existenci různých národů, zemích, Vesmíru)

Vzdělávací nabídka:

- činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí

- příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků

- grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen

- záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenování jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků, funkcí

- činnosti zaměřené na seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou ( číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství apod.) a jejich smysluplnou praktickou aplikaci

- činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností , záměrné pozorování, čím se lidé mezi sebou liší ( fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, vlastnosti dané pohlavními rozdíly, věkem, zeměpisným místem narození, jazykem) a v čem jsou si podobní

- běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým

- receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének)

- práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií

- kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování)

Integrovaný blok č. 5

Časový rozsah: přibližně 13 týdnů

Jaro budí zem zlatým paprskem“

Cíl: Poznávat přirozeně i zprostředkovaně živou i neživou přírodu, těšit se z příjemných zážitků při setkávání s přírodními krásami ve svém okolí, uvědomovat si jejich křehkost

a potřebu ochrany.

Činnostní charakteristika:

Integrovaný blok je zaměřen na pozorování změn v přírodě s přicházejícím jarem. Společně vyženeme zimu a přivítáme jaro, nachystáme se na velikonoční svátky, ozdobíme kraslice a připomeneme si tradiční zvyky. Budeme si povídat o blížícím se zápisu do ZŠ a půjdeme na návštěvu do školy. Nezapomeneme na Den Země, uklidíme okolní přírodu a roztřídíme odpad. Ve třídě si užijeme čarodějnický rej v maskách. Nachystáme pro maminky a babičky vystoupení plné básniček, písniček a jiných překvapení. Seznámíme se s domácími zvířaty a mláďaty i vodními živočichy, kteří žijí kolem rybníků a potoků, seznámíme se s životem včel, budeme pozorovat přílet ptáků z teplých krajin. Vycházky po okolí využijeme k poznávání a určování jarních květin.

KOMPETENCE K UČENÍ

-soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích --zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

- ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

- ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ

- se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

- se chová při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout

KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ-

- má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých

- ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

 1. Dítě a jeho tělo:

Dílčí cíle:

- zdokonalování dovednosti, jemné a hrubé motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

- vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Očekávané výstupy:

- zvládat běžné způsoby pohybu v běžném prostředí (překážky, házet a chytat míč, užívat různé druhy náčiní, pohybovat se ve skupině dětí…)

- mít povědomí o významu péče o čistotu, zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy

 1. Dítě a jeho psychika

 1. Jazyk a řeč

Dílčí cíle:

- osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí psaní i čtení, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení, verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

Očekávané výstupy:

- domluvit se slovy, gesty, improvizovat

- porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)

- sledovat a vyprávět příběh, pohádku

- chápat slovní vtip, humor

- rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci

- projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, sledovat divadlo, film

 1. Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

Dílčí cíle:

- rozvoj zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj pozornosti, komunikace, představivosti

- vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

Očekávané výstupy:

- zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhadovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů a jevů)

- chápat prostorové pojmy, orientovat se v prostoru, rovině, v čase

- nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným

- vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech i ve slovních výpovědích k nim

 1. Sebepojetí, city, vůle

Dílčí cíle:

- rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání

- rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky, vyjádřit

Očekávané výstupy:

- přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky

- být citlivé ke vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem

 1. Dítě a ten druhý

Dílčí cíle:

- rozvoj kooperativních dovedností

Očekávané výstupy:

- respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem

- uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je

 1. Dítě a společnost

Dílčí cíle:

- vytváření základu aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

- rozvoj společenského i estetického vkusu

Očekávané výstupy:

- chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé

- vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat a sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé)

5. Dítě a svět

Dílčí cíle:

- vytváření elementárního povědomí o přírodním, kulturním prostředí

- vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou i neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

Očekávané výstupy:

- osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou pro děti blízké, smysluplné

- mít povědomí o významu životního prostředí na člověka

Vzdělávací nabídka:

- lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezonní činnosti, míčové hry apod.)

- manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují, a jejich praktickým používáním

- samostatný slovní projev na určité téma

- prohlížení a „čtení“ knížek

- činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy, audiovizuální technika)

- smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.

- hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné a pojmové

- spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty

- příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání

- hry na téma rodiny, přátelství apod

- dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zloba, údiv, vážnost apod )

- činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije – rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat), mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi)

- hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává

- sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé

- ekologicky motivované herní aktivity (ekohry)

Integrovaný blok č. 6

Časový rozsah: přibližně 5 týdnů

Hurá na prázdniny!“

Cíl: Zakládat u dětí elementární povědomí o tom, že svět lidí, zvířat i rostlin je rozmanitý, pestrý a proměnlivý, učit je orientovat se v jeho řádu a o výsledcích pozorování vést rozhovory.

Činnostnícharakteristika:

Integrovaný blok je zaměřen na oslavu svátku dětí, seznámení s různými druhy dopravních prostředků, s dopravou ve městě i na vesnici, uvědomování si základních pravidel bezpečnosti účastníka silničního provozu. Prostřednictvím školního výletu si rozšíříme znalosti z oblasti exotických zvířat. Seznámíme se s s možným nebezpečím v průběhu prázdnin v přírodě i doma. Budeme si vyprávět, kam pojedeme o prázdninách na dovolenou a místa si ukážeme na mapě i v knihách . Závěrem školního roku se slavnostně rozloučíme s předškoláky na obecním úřadě.

KOMPETENCE K UČENÍ

-uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ-

-rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

-ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ

-chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ-

-má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

- uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

 1. Dítě a jeho tělo:

Dílčí cíle:

- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

- rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

Očekávané výstupy:

- koordinovat lokomoci a další pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

- mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.)

 1. Dítě a psychika:

 1. Jazyk a řeč

Dílčí cíle:

- osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

Očekávané výstupy:

- vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách

- formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat

- učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu)

- poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma

- poznat napsané své jméno

 1. Poznávací schopnosti a funkce představivost a fantazie, myšlenkové operace

Dílčí cíle:

- osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)

Očekávané výstupy:

- přemýšlet, vést jednoduché úvahy a také vyjádřit to, o čem přemýšlí, uvažuje

- chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky používat (porovnávat, uspořádat a třídit soubory předmětů podle určeného pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.)

- řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“

 1. Sebepojetí, city, vůle:

Dílčí cíle:

- rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

Očekávané výstupy:

- uvědomovat si svoje možnosti a limity (své silné a slabé stránky)

- uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném a cizím prostředím

- těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodním a kulturních krás i setkáním se s uměním

 1. Dítě a ten druhý:

Dílčí cíle:

- posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem

- ochrana bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

Očekávané výstupy:

- chápat, že všichni mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí), že osobní, resp.osobnostní odlišnosti jsou přirozené

- uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj názor nebo postoj, respektovat jiný), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou

- bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.

 1. Dítě a společnost:

Dílčí cíle:

- seznamování se se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, ve kterém dítě žije

- vytváření povědomí o existenci jiných kultur a národností

Očekávané výstupy:

- uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, odmítat společensky nežádoucí chování (lež, nespravedlnost, ubližování či agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají)

- vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně-pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti, vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)

 1. Dítě a svět:

Dílčí cíle:

- vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním a technickém prostředí, o jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

- poznávání jiných kulturní- vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou i neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

Očekávané výstupy:

- mít povědomí o společenském věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte

- vnímat, že svět má svůj řád, jak svět přírody, tak i lidí (existence různých národů a kultur, o planetě Zemi)

Vzdělávací nabídka:

- hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

- příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí

- společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)

- vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo

- spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty

- činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení

činnosti zaměřené na vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii apod.)

- společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření

- aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.)

- různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích

- aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur (výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní aktivity, zábavy, účast dětí na kulturních akcích, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení, využívání příležitostí seznamujících dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí apod.)

- hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých dalších situacích, které mohou nastat

- smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
1
29 30
1
31
2
1 2

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 30. 5. 2024
déšť 16 °C 10 °C
déšť, slabý jihozápadní vítr
vítrJZ, 4.08m/s
tlak1007hPa
vlhkost98%
srážky7.49mm

Facebook

Facebook

Mohlo by Vás zajímat